اجرای پروژه ی اداری واقع در خیابان آرژانتین_ بیهقی

هیچ دفتر و اداره ای بدون کفپوش موکت کامل نیست.موکت اداری کل فضا را در بر بگیرد و یا می تواند یک عنصر مرکزی باشد که بقیه فضا را در اطراف آن طراحی می کنید.

به هر حال نمیتوانید از تاثیر شگفت انگیز موکت بر دکوراسیون آفیس خود بگذرید!!!