اجرای پروژه ی باشگاه لئو فرشته

باتوجه به روند رو به افزایش جمعیت و توسعه مناطق شهری ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی بسیار ‏بیشتری موردنیاز است. از طرف کاشت و نگهداری چمن طبیعی بسیار پرهزنیه می‌باشد، به همین دلایل ‏بسیاری به چمن مصنوعی روی آورده‌اند.‏

به همین منظور باشگاه لئو از چمن های مصنوعی لانو استفاده کرده است.

چمن استفاده شده: Star Lawn Camellia