اجرای پروژه ی ساختمان کنسولگری سفارت فرانسه

سفارت فرانسه در تهران سفارت رسمی دولت فرانسه در کشور ایران است و روابط دو جانبه ایران و فرانسه را پیگیری می‌کند. این سفارت در خیابان نوفل‌لوشاتو تهران قرار دارد.

در این صفحه عکس های پروژه ی ساختمان کنسولگری سفارت فرانسه رو با هم به تماشا مینشینیم: