اجرای پروژه ی نصب موکت برای کلیه سالن های سیتی سنتر اصفهان