اجرای پروژه ی نصب موکت در جواهری غفاری (ارگ تجریش)