اجرای پروژه ی اداری سرکار خانم مهندس پانته آ اصغر زاده

کارفرما: کمیته ملی المپیک دفتر جناب آقای دکتر ضمیری

نوع موکت استفاده شده: GRANIT کد 113