شرکت هوراد به مساحت 500 متر واقع در میدان قدس

مدل های موکت استفاده شده در این پروژه :

Sonar & sonar line

Sonar

Sonar & sonarline