اجرای پروژه ی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

راحتی و سکوت در کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران با موکت لانو!

 

موکت استفاده شده: موکت تایل SONAR کد 4441 ، SONAR LINE کد 4577 ، SONAR کد 4470 و موكت رول Optima كد 223